barber-rotate-giphy.gif

I'R BYD DYFODOL / TO THE FUTURE WORLD
National Theatre Wales, Located Residency

Young people living in Britain that are unable to vote are heading towards a future they didn’t choose. At the same time, there’s a huge expectation for them to become willing participants in this future.

What is this future they’re inheriting? Could they do something else with it?

Current forms of work in Cardigan, West Wales such as construction, retail, agriculture, and social care, are all important sources of employment, and the networks formed around these jobs - from plumbers and the builders’ cafe, to farmers and the market - mediate identities, experiences, relationships, and ambitions.

TO THE FUTURE WORLD aims to understand local labour networks and how they could be re-imagined by young people in Cardigan to envisage alternative futures for themselves and others.

This has been commissioned for development as part of National Theatre WalesLocated Residencies programme. This residency took place over two weeks from 9 July - 19 July 2018.

Mae pobol ifanc sy’n byw ym Mhrydain heddiw sydd yn methu pleidleisio yn cerdded tuag at ddyfodol nad ydynt wedi ei ddewis. Ar yr un pryd, mae yna ddisgwyliadau anferth arnynt i fod yn gyfranogwyr parod i’r dyfodol hwn.

Beth yw’r dyfodol hwn maent yn ei etifeddu? A fyddai’n bosib iddynt wneud rhywbeth arall ag ef?

Mae ffurfiau gwaith presennol yn Aberteifi, Gorllewin Cymru, fel adeiladwaith, adwerthu, amaethyddiaeth a gofal cymdeithasol, i gyd yn ffynonellau pwysig o waith, ac mae rhwydweithiau wedi eu ffurfio o gwmpas y swyddi hyn - o blymwyr a chaffi adeiladwyr i ffermwyr a’r farchnad - hunaniaeth gyfryngol, profiadau, perthnasau ac uchelgeisiau.

Bwriad I’R BYD DYFODOL yw deall rhwydweithiau llafur lleol ac i weld sut gellir eu hail ddychmygu gan bobl ifanc Aberteifi i ragweld dyfodol amgen iddynt hwy ac eraill.

Gomisiynwyd ar gyfer datblygu fel rhan o rhaglen Located Residencies National Theatre Wales yn Aberteifi. Cynhaliwyd y preswyliaeth hon dros bythefnos o 9 Gorffennaf - 19 Gorffennaf 2018.

 

A short audio documentary reflecting on the residency, in Cardigan, West Wales.
27 minutes, 7 seconds.

Dogfen sain fer sy'n adlewyrchu'r preswyliaeth, yn Aberteifi, Gorllewin Cymru.
27 munud, 7 eiliad.

 

This publication is a record of IBD/TTFW. It consists of → An original publication (printed on white) designed and distributed for the final event held on Thursday 19th July at Cardigan Castle. Additional materials (printed on pink) designed and distributed a month after the residency. A raffle ticket from the final event.
Produced with Stuart Bannocks.

Mae'r llyfryn hwn yn gofnod o IBD / TTFW. Mae'n cynnwys → Llyfryn gwreiddiol (wedi'i argraffu ar wyn) wedi'i ddylunio a'i ddosbarthu ar gyfer y digwyddiad terfynol a gynhaliwyd ar ddydd Iau 19 Gorffennaf yng Nghastell Aberteifi. Deunyddiau ychwanegol (wedi'u hargraffu ar binc) wedi'u cynllunio a'u dosbarthu mis ar ôl y preswyliaeth. Tocyn raffl o'r digwyddiad terfynol.
Cynhyrchwyd gyda Stuart Bannocks.

 
raffle_front_reduced.jpg
raffle_back_reduced.jpg

After going through the archive of print jobs at E.L.Jones Printers, the idea of a future raffle emerged - one that would take place in the world imaged by the students through their scripts.

Ar ôl mynd trwy'r archif o waith print yn Argraffwyr E.L.Jones, daeth syniad o raffl yn y dyfodol - un a fyddai'n digwydd yn y byd a ddelweddir gan y myfyrwyr trwy eu sgriptiau.

 

Music produced by Year 10 students at Cardigan Secondary School during the residency.

Cerddoriaeth a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr Blwyddyn 10 yn Ysgol Uwchradd Aberteifi yn ystod y cyfnod preswyl.

 

Cydnabyddiaethau / Acknowledgments

Prosiect gan / Project by: Hefin Jones
Cydweithiwr / Collaborator: Stuart Bannocks
Cynhyrchydd gyda NTW / Emerging producer at NTW: Glesni Price-Jones

Diolch / Thanks:

All of the brilliant Year 10 students involved
Amy Jones / Gloss
Anthony Studley / Hair Lounge 4 Men
Christina Davies / Ysgol Uwchradd Aberteifi
Clare Hieatt / Hiut Denim
Donna Evans / Careers Wales
E.L.Jones Printers
Elgan Jones
Jerwood Charitable Foundation
Geraint Volk
Glen Johnson
Gwenfair Hawkins / National Theatre Wales
Hannah Curran / Ysgol Uwchradd Aberteifi
Kim Jones
Malcolm Gwyon
National Theatre Wales
Nicola James / Ysgol Uwchradd Aberteifi
Rhiannon Jones / Ysgol Uwchradd Aberteifi
Rhodri Jones
Roger Davies / J.J Morris
Shan Williams / 4CG
Simon Coates / National Theatre Wales
Stephanie Nicholls
Tom Samways / T.Samways high class butcher
Wells Jones
Wynford Jones
Ysgol Uwchradd Aberteifi

NTW’s Located Residencies are supported by Jerwood Charitable Foundation.